Expand Cut Tags

No cut tags
borysfen1: (Default)
[personal profile] borysfen1
Оригинал взят у [livejournal.com profile] czeslaw_list в Українці, хто вони і звідки?
https://i.mycdn.me/image?id=563073114797&t=0&plc=WEB&tkn=*eJSi6EzV02qQb8IqlKpCbuwY-zA

                                    http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Фільми розповідаюць про масштабне генетичне дослідження з використанням новітніх технологій і з залученням кращих світових лабораторій і експертів.

Українці - хто вони і звідки? На це питання відповість телевізійний проект канала "Україна" - " ДНК-портрет нації ". Як відомо, за зразком ДНК можна визначити коріння кожної людини, "пірнувши" на тисячі років назад - тобто, точно сказати, звідки прийшли його предки: з Індії, з Близького Сходу, з Африки, Скандинавії, ... Можливості сьогоднішнього ДНК-аналізу дозволяють зазирнути в родовід кожної людини на 10 000 і навіть 30 000 років тому, і з упевненістю сказати, звідки він родом, де його коріння.

Фільм розповість про масштабне генетичне дослідження з використанням новітніх технологій і з залученням кращих світових лабораторій і експертів.


→   ДНК-портрет нації (повний випуск)

Телеканал «Україна» представив унікальний дослідницький проект «Код нації». Наскільки вам відомий ключ до таємниці цілого народу? Що саме визначає українців, кров, земля, мова, світогляд, цінності? Автори фільму демонструють, що саме дозволяє українцям проносити національну ідентичність крізь сторіччя. Де закладені таємні алгоритми, які відроджують головні історичні риси української нації?


→   Дослідницький проект "Код нації" (повний випуск)

По темі:

От Руси к Украине - Становление нации (Польская версия /Ru/)
Украина на древних картах
Мапи України та території, які були заселені українцями
Історія створення і розквіту Київської Русі і України (Ua)
Запорізька Січ — Яким чином Запорізькі козаки стали сильними
Запорожская Сечь, её значение и уничтожение
Русь - не Росія, а країна Моксель (Ua, Ru)
Міф про схожість і братерство російського та українського народів (Ru, Ua)


Автор-упорядник  ©Chaslau List

Назад   →   Історія України   Расология   Медіа  

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

borysfen1: (Default)
borysfen1

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Page generated Oct. 20th, 2017 03:18 am
Powered by Dreamwidth Studios